Strona głównaO nasNasi specjaliściNasza ofertaWarsztaty i szkoleniaKontaktPobieranie pliku
Zarząd
Statut
Deklaracja członkowska
Ogłoszenia
Statut
STATUT

LUBELSKIEGO CECHU NATUROTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Cech nosi nazwę: LUBELSKI CECH NATUROTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW.

§ 2

1. Siedzibą Cechu jest miasto Lublin.

2. Terenem działania Cechu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3

1. Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców w rozumieniu:

1) ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami);

2) ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. nr 6, poz. 56 z 2001 r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami);

3) ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080);

4) niniejszego Statutu.

2. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie :

1) ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. nr 17, poz. 92 z późniejszymi zmianami);

2) ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami);

3) ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);

4) ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080), zwanych dalej ustawami oraz

5) niniejszego Statutu.

§ 4

1. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustaw wymienionych w § 1 ust. 1.

2. Cech może być członkiem zwyczajnym, wspierającym oraz udziałowcem organizacji społeczno - gospodarczych.

II. CELE CECHU

§5
1. Celami Cechu są:

1) ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji,

2) prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, instruktażowo-doradczej, szkoleniowej i gospodarczej, kulturalno-oświatowej i socjalnej;

3) utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika.

4) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle, przez wszystkie osoby prawne, instytucje i osoby fizyczne, których to może dotyczyć.

2. Cech realizuje cele określone w ust. 1 poprzez:

1) utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej;

2) prowadzenie wśród członków pracy społeczno - organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu;

3) udzielanie członkom pomocy instruktażowej, doradczej, w tym w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i odpowiednich interwencji;

4) działalność szkoleniowo-oświatowa, propagatorska, wydawnicza i wdrożeniowa mająca na celu podwyższanie poziomu wiedzy naukowej i praktyki w zakresie ochrony środowiska, naturoterapii, radiestezji i bioenergoterapii w tym inicjowanie i organizowanie we własnym zakresie oraz udzielanie pomocy członkom przy urządzaniu seminariów, wystaw, targów, giełd, popieranie działalności artystycznej itp.

5) udzielanie pomocy i instruktażu członkom w zakresie szkolenia uczniów w zakładach rzemieślniczych oraz utrzymywanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie szkolenia w szkołach zawodowych i ośrodkach szkolenia zawodowego;

6) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków oraz powoływanie członków komisji egzaminacyjnych do współpracy z organami administracji państwowej i rzemiosła;

7) podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników w różnych formach szkolenia; w tym organizowanie szkoleń praktycznej nauki zawodu w zakresie ochrony środowiska, radiestezji, naturoterapii i bioenergoterapii,

8) współpraca z organizacjami politycznymi, zawodowymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno - politycznej członków;

9) reprezentowanie interesów środowiskowych członków wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych;

10)współpraca z zagranicą, w szczególności przez zawieranie porozumień o współpracy w zakresie: szkolenia uczniów, pracowników, rzemieślników, pracodawców oraz w zakresie działalności gospodarczej i kulturalnej a ponadto współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami lub federacjami o podobnych celach działania, oraz instytucjami realizującymi zadanie edukacji ochrony zdrowia i zdrowego środowiska;

11) współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej środowisku rzemieślniczemu;

12) udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków;

13) powoływanie biegłych w branżach rzemieślniczych i wyznaczanie ich do wydawania opinii dla potrzeb swojego środowiska

14) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników organizacji rzemiosła w różnych formach szkolenia;

15) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników cechu i zakładów, a także członków ich rodzin, w miarę posiadanych środków przeznaczonych na ten cel;

16) dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii;

17) rozpatrywanie skarg na działalność członków;

18) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych w pracy których uczestniczy rzemiosło;

19) działanie na rzecz rozwoju budownictwa ekologicznego i powszechnego stosowania energii odnawialnych;

20) działanie na rzecz wprowadzenia przepisów uwzględniających konieczność wykonywania badań radiestezyjnych na etapie projektowania budownictwa, w szczególności mieszkaniowego w celu zabezpieczenia zdrowia przyszłych użytkowników;

21) inicjowanie i popieranie przedsięwzięć podejmowanych w interesie polskiego lecznictwa i ochrony zdrowia, a także społeczne uczestnictwo w realizacji tych prac;

22)wykonywanie innych zadań wynikających z zaistniałych potrzeb lub przepisów prawa a dotyczących rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości,

23) prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie:

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

58.11.Z - Wydawanie książek

58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych

60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

75.00.Z - Działalność weterynaryjna

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.41.Z - Szkoły policealne

85.42.A - Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.A - Nauka języków obcych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D - Działalność paramedyczna

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

91.01.A - Działalność bibliotek

91.01.B - Działalność archiwów

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych

94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

24) do realizacji określonych zadań gospodarczych, Statutowych, szkoleniowych i socjalnych Cech może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub powoływać własne wyodrębnione zakłady, tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi jednostki gospodarcze, przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji już istniejących.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§6

Wyróżnia się członków: zwyczajnych oraz nadzwyczajnych, honorowych i wspierających.

1) Członkami Zwyczajnymi Cechu mogą być prowadzący działalność gospodarczą na

warunkach określonych ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. nr 17, poz. 92 z późniejszymi zmianami):

a) będący osobami fizycznymi, mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);

b) inne osoby fizyczne, jeżeli nie spełniają warunków określonych w ustawie z dnia 22 maca 1989 roku o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż 2 lata.

2) Osoba, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązana jest uzyskać Członkostwo Zwyczajne Cechu o ile nie jest członkiem izby rzemieślniczej.

3) Członkami Zwyczajnymi Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle.

§7

1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.

2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

§8

1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

2. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zebraniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§9

1. Członkowie Cechu mają prawo:

1) korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 statutu;

2) wybierania i wybieralności do organów cechu;

3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności cechu;

4) wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu dotyczących praw członka do walnego zgromadzenia;

5) obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielenia wyjaśnień;

6) wglądu w protokóły Walnego Zgromadzenia i roczne sprawozdania zarządu Cechu, protokóły i pismo pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń;

7) uzyskiwania od organów cechu na Walnym Zgromadzeniu, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.

2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:

1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego;

2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,

3) zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania.

§10

Członkowie Cechu obowiązani są:

1. przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,

2. stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,

3. regularnie wpłacać składki cechowe w uchwalonej wysokości,

4. w przypadku skargi poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,

5. podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,

6. rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sposób je rozpatrywać.

§11

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła.

§ 12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

1. wystąpienia,
2. wykreślenia,
3. wykluczenia.

§ 13

1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.

2. Wystąpienie członka z Cechu następuje od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do zarządu Cechu.

§14

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

§15

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje zarząd.

§ 16

1. O wykreśleniu członka, Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.

2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczną z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie określonym w § 59 statutu.

4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania oraz składać wyjaśnienia.

5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem.

6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia - zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

§ 17

Sposób i zasady wykluczenia regulują § 43 i 44 niniejszego Statutu.

§ 18

1. Wysokość składki cechowej uchwala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno - samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego. O wysokości składki cechowej. Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.

2. Nieregulowane w ciągu sześciu miesięcy składki skutkują skreśleniem członka.

3. Zarząd Cechu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić członka od obowiązku płacenia składki w całości lub w części na czas określony, a także umarzać składki zaległe.

§ 19

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:

a) "honorowego starszego" lub „honorowego członka" Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych lub działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);

b) "honorowego członka cechu" osobom, które przez ostatnie 10 lat był członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.

c) „nadzwyczajnego członka cechu” osobom, które z innych powodów nie prowadzą zakładów rzemieślniczych lub działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);

2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych cechu w zakresie przysługującym członkom.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.

IV. ORGANY CECHU

§20

1. Organami Cechu są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Cechowy.

2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 pkt 2-3.

3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesu reprezentowanego środowiska.

4. Wybory Starszego Cechu dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na starszego cechu, jego wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym. Wybory do organów wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 odbywają się w sposób określony regulaminem obrad. Dotyczy to również odwołania członka organu.

5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

6. Za udział w posiedzeniach organów cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety według zasad ustalonych przez zarząd Cechu.

WALNE ZGROMADZENIE

§21

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§22

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalenie statutu i jego zmian;

2. wybór i odwoływania Starszego Cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu cechowego oraz zastępców członków;

3. określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu.

4. uchwalenie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu;

5. rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom zarządu;

6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości;

7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich;

8. upoważnienia zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową;

9. uchwalenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

10. nadawanie godności członka honorowego Cechu;

11. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał zarządu cechu;

12. wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła;

13. podejmowanie uchwal w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

§23

Odwołanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego - przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zgromadzenia większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

§24

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

2. Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

1) komisji rewizyjnej;

2) 1/4 ogólnej liczby członków.

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4. W przypadku wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zebranie może zwołać komisja rewizyjna lub komisja wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków.

 
§25

1. O dniu, miejscu, porządku obrad i godzinie zebrania w pierwszym i drugim terminie zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania członków. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby. Zawiadomienie jest ważne również w formie elektronicznej.

2. W zawiadomieniu o zebraniu członków należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu - odpowiednio do porządku obrad następujących materiałów:

1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły;

2) sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego;

3) projektów podstawowych uchwał;

4) protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek - będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

§26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

2. Przewodniczący zebrania ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu wykluczyć z zebrania osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

§27

1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25  statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pierwszym terminie, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 3/4 części członków i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

3. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad, wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów obecnych, uprawnionych do głosowania. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.

4. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie.

§28

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

ZARZĄD CECHU

§29

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§30

1. Zarząd składa się z 5 osób, tj. Starszego, Podstarszego Cechu, Sekretarza, Skarbnika oraz jednego członka. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu a pozostałych członków zarządu łącznie.

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Podstarszego, Sekretarza i Skarbnika.

3. Kadencja zarządu trwa 2 lata.

4. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje członkom obecnym na zebraniu.

5. Kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej 2-letni okres członkostwa w Cechu za wyjątkiem pierwszego zarządu Cechu i za wyjątkiem sytuacji gdy Walne Zgromadzenie zdecyduje inaczej.

6. Walne Zgromadzenia może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

§31

W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji do zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji członek w kolejności otrzymanej ilości głosów w protokóle komisji skrutacyjnej z ostatnich wyborów. W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go podstarszy powołany przy ukonstytuowaniu się zarządu Cechu.

§32

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 33

Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

1) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych;

2) gospodarowanie funduszem i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 22 ust.6 i 8;

3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i przygotowanie wniosków na to zgromadzenie;

4) powoływanie i odwoływanie kierownika biura Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia;

5) przyjmowanie rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków.

6) ustalenie zakładowego systemu wynagradzania;

7) przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu;

9) W przypadku wpłynięcia skargi, członkowie zarządu oraz upoważnieni przez zarząd członkowie Cechu mają prawo dokonywania kontroli zakładów rzemieślniczych członków Cechu, których ta skarga dotyczy celem sprawdzenia zgodności ich prowadzenia z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu.

§34

1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są protokołowane.

2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§35

1. Posiedzenie zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.

2. O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.

3. W posiedzeniach zarządu może uczestniczyć kierownik biura z głosem doradczym.

§36

1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§37

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego.

2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków na okres kadencji zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków komisji rewizyjnej razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów lecz nie mniej niż 50% plus jeden.

3. Ukonstytuowanie się komisji następuje na jej pierwszym posiedzeniu.

§38

1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:

1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej cechu, z tym, że na wniosek zarządu cechu badanie winno być przeprowadzone w każdym czasie,

2) badanie rocznych sprawozdań finansowych /bilansów/ oraz zgłaszanie członkom wniosków w tych sprawach,

3) składanie członkom sprawozdań z dokonanych czynności,

4) przedkładanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi,

5) wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

SĄD CECHOWY

§39

Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§40

1. Sąd Cechowy składa się z 3 osób w tym z przewodniczącego, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków na okres kadencji zarządu. Walne Zgromadzenie wybierają wszystkich członków sądu cechowego razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden.

2. Ukonstytuowanie się sądu cechowego następuje na jego pierwszym posiedzeniu.

§ 41

1. Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu,

2. Na rozprawie Sąd orzeka w składzie; przewodniczący składu orzekającego i dwóch członków.

§42

1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:

1) upomnienie,
2) naganę,

3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do 1 roku,

4) wykluczenie.

2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka sąd cechowy może niezależnie od orzeczenia kary zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.

3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zlecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§43

Wykluczenie członka z Cechu następuje w przypadku;

1) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Cechu;

2) nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej;

3) nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;

4) prawomocnego orzeczenia sądu cechowego;

 
§44

1. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego działającego przy izbie rzemieślniczej w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.

2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

§45

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.

V. SEKCJE ZAWODOWE

§46

1. Członkowie cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.

2. Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu.

3. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach cechu z głosem doradczym.

4. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego cechu,

5. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają zarządowi cechu.

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§47

1. Dla wykonania zadań cechu, zwłaszcza w zakresie etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, zarząd cechu może powołać komisję ds. skarg i wniosków.

2. Komisja ma charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawia zarządowi.

3. Po rozpatrzeniu sprawy komisja może zostać rozwiązana przez Zarząd.

4. Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd Cechu.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§48

1. Środki finansowe cechu - związku pracodawców stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia cechu, dobrowolne świadczenia członków, darowizny i inne wpływy zwane funduszem organizacyjno - samorządowym oraz działalności gospodarczej cechu.

2. Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność cechu.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w cechu pracowników uchwala zarząd Cechu.

4. Cech może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Cechu i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§49

1. Cech uczestniczy w kosztach działalności organizacyjno - samorządowej Izby Rzemieślniczej.

2. Kwota na powyższe cele nie może przekraczać 10% rocznego dochodu z tytułu składek członkowskich.

§50

1. Kierownik biura cechu kieruje pracą biura przygotowując materiały na posiedzenia organów cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu.

2. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.

3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął o jej zmianę lub uchylenie.

4. Kierownik biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

5. Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.

§51

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.

VII REREPREZENTACA CECHU

§52

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu lub przez Członka Zarządu Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa Zarządu.

§53

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu lub Członek Zarządu Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa Zarządu.

2. Zarząd cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

VIII. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§54

1. Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołania na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty7 otrzymania ich przez zarząd cechu.

4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

§55

1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 3/4 głosów.

2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1 określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego oraz zawiera ustalenia dotyczące majątku Cechu.

§56

Jednolity tekst Statutu został uchwalony w dniu 6 lutego 2007 roku na Zgromadzeniu Założycieli Cechu w Lublinie - uchwałą Zgromadzenia Nr 2/2007 z dnia 6 lutego 2007r.

Zmiany w jednolitym tekście Statutu zostały uchwalone w dniu 28.02.2013 roku na Walnym Zgromadzeniu Cechu w Lublinie - uchwałą Zgromadzenia z dnia 28.02.2013r.